Empty space, drag to resize

Handelsbetingelser

1. HVEM VI ER, OG HVAD DENNE AFTALE GØR

Vi er PL & Partners A/S, et selskab registreret i Danmark og med CVR-nummer 36501766.

Disse Betingelser regulerer din adgang til og brug af vores Tjenester
  • Disse Betingelser fastlægger;
  • Dine juridiske rettigheder og forpligtelser;
  • Vores juridiske rettigheder og forpligtelser; og
  • Visse nøgleoplysninger, der kræves i henhold til loven.

2. SÅDAN KONTAKTER DU OS

Kontakt os. Vi er her for at hjælpe. Hvis du ønsker at kontakte os af en eller anden grund, bedes du sende os en e-mail på academy@pl-partners.dk

Hvordan vi kommunikerer med dig. Hvis vi skal kontakte dig, gør vi det via e-mail, SMS eller pr. forudbetalt post ved hjælp af de kontaktoplysninger, du har givet os.

Ved at tilmelde dig vores uddannelsestjenester anerkender du, at vi (eller vores repræsentant) kan kontakte dig for at fortælle dig mere om vores Tjenester.

3. VED KØB AF TJENESTER

Når du køber Tjenester hos PL & Partners A/S, så forpligter du dig samtidig til ikke på nogen vis uddele materiale eller lignende til personer, som ikke har købt Tjenesterne. Hvis du gør dette, så er PL & Partners A/S berettiget til at kræve et erstatningskrav og/eller lukke ned for din adgang. Se mere nedenfor.

4. HVORDAN DU KAN BRUGE VORES TJENESTER

Kunden opnår den fulde brugsret til det pågældende indhold og skabeloner. Kunden skal i nærværende forstås som den person der erhverver ydelsen, enten igennem firma eller som privatperson. Erhverves indholdet af en virksomhed vil brugsretten til ydelsen alene følge den specifikke erhverver der knyttes som kontaktperson for virksomheden ved erhvervelsen. Ved en virksomheds køb af produktet er det derfor ikke tilladt internt i virksomheden at videredistribuere indholdet til ansatte eller medejere idet dette vil ses som et brud på handelsbetingelserne.

Ønskes produktet at blive benyttet af flere personer i samme virksomhed/juridiske enhed skal der rettes henvendelse for anmodning om tilbud på udstedelse af flere licenser.

Har en virksomhed eller privatperson forud for indhentelse af tilbud på udstedelse af flere licenser allerede overtrådt reglerne for videredistribuering forbeholder udstederen sig at fakturere virksomheden for en ny licens idet dette ses som brud på handelsbetingelserne. Der henvises til afsnittet “3. VED KØB AF TJENESTER”

Kunden har herunder tilladelse til at gøre følgende:
  • Elektronisk lagre det oprindelige indhold/skabelon til eget senere brug.
  • Udskrive det oprindelige dokument/skabelon til eget brug.
  • Tilrette skabelonerne til den givne situation samt udskrive denne/disse version(er).
  • Kunden må ikke overdrage pågældende indhold/skabelon til andre, videredistribuere det på internettet eller i anden elektronisk form eller i trykte (papir-)udgaver uden forudgående tilladelse.
  • Kunden er under ingen omstændigheder berettiget til at videredistribuere indhold og/eller skabelon.

5. TILBUD OG AFTALE

Faktura på aftale/køb/bestilling/ordre fremsendes, så snart der opnås enighed. Det antages som accepteret og dermed ingen fortrydelsesret, så snart kunden modtager sin faktura medmindre kunden skriftligt melder tilbage der er noget i vejen. Især ved betaling af faktura antages det som accepteret og ingen fortrydelsesret.

6. PRISER OG BETALING

Alle priser er ekskl. moms. PL & Partners A/S er berettiget til betaling for ekstra arbejde, hvis dette ikke indgår i det oprindelige tilbud. Overskrides betalingsfristen, som er oplyst på faktura fra PL & Partners A/S, forbeholder PL & Partners A/S sig retten til at pålægge kunden rykkergebyrer og inkassoomkostninger.

7. ANSVAR

Kunden er ansvarlig for lovligheden af produkternes indhold og udformning i både offentligretlig og privatretlig henseende. Det understreges, at PL & Partners A/S ikke af egen drift tager stilling til lovligheden af markedsføringstiltag af nogen art, uanset i hvilket omfang PL & Partners A/S har medvirket til udformningen heraf.

8. BEGRÆNSET HÆFTELSE

I tilfælde af forsinkelse, eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter PL & Partners A/S ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold overfor tredjemand. PL & Partners kan aldrig hæfte, under nogen omstændigheder, for et større beløb end som er betalt ved arbejdets udførelse.

9. TILFREDSHEDSGARANTI VED KØB AF TJENESTER

Du har mulighed for at anmode om en fuld refundering af et købt kursus hos Academy by PL & Partners inden for 30 dage fra købsdato, hvis du har set mindre end 30% af forløbets materiale ved af udfylde denne Google Forms.

Eksempelvis:
Ved køb d. 01.09-2023, skal du senest udfylde nedenstående d. 01.10-2023. Er den ikke det, kan tilfredshedsgarantien ikke indløses.

Link: Klik her for at gå til Google Forms

Såfremt du har benyttet dig af din tilfredshedsgaranti én gang, kan du købe adgang til Tjenesterne igen på senere tidspunkt. Hvis prisen i mellemtiden er steget, gælder den nye pris. Såfremt du bliver en del af Tjenesterne, efter du har benyttet dig af tilfredshedsgarantien, har du ikke længere nogen former for tilfredshedsgaranti ved køb af Tjenesterne.

10. ANSVARSFRASKRIVELSE

I Tjenester af PL & Partners A/S bliver kursisterne opfordret til altid at følge markedsføringsloven. Det er kursistens eget ansvar altid at være opdateret på enhver tid gældende lovgivning. PL & Partners A/S kan hverken helt eller delvist blive holdt ansvarlig for eventuelle lovovertrædelser på baggrund af kursistens færden.

11. FORTROLIGHED OG GDPR

Der må under ingen omstændigheder videregives oplysninger til 3. part. Oplysningerne må ikke udnyttes. Dette gælder også efter aftalens udløb. Begge parter forpligter sig til at behandle oplysningerne på en sådan måde, at den forbliver utilgængelig for uvedkommende, og for øvrigt sådan, at der heller ikke opstår fare for, at uvedkommende får kendskab til den.

Det er kundens ansvar at slette PL & Partners A/S’s adgang til alting hvad der vedrører persondata.

12. UNDERLEVERANDØRER

PL & Partners A/S er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandør(er).

13. ÆNDRINGER TIL DISSE VILKÅR

Vi kan være nødt til at ændre disse vilkår fra tid til anden for at afspejle ændringer i lov eller best practice eller for at håndtere yderligere funktioner, som vi introducerer. Vi vil altid forsøge at give dig rimelig varsel om større ændringer ved at sende dig en SMS eller e-mail med detaljer om ændringen eller underrette dig om en ændring, når du næste gang bruger webstedet.

14. DIT PRIVATLIV

Vi bruger kun personlige oplysninger, som vi indsamler gennem din brug af vores Tjenester på de måder, der er beskrevet i vores Privatlivspolitik.

Internet-transmissioner er aldrig helt private eller sikre. Dette betyder, at der er en risiko for, at alle oplysninger, du sender ved hjælp af vores Tjenester (inklusive vores websted), kan læses eller opfanges af andre, på trods af, at transmissionen måtte være krypteret.

15. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Alle immaterielle rettigheder forbundet med Tjenesterne overalt i verden tilhører os og vores licensgivere. Rettighederne til Tjenesterne er licenseret (ikke solgt) til dig. Du har ingen immaterielle rettigheder til Tjenesterne, bortset fra retten til at bruge dem i overensstemmelse med disse Betingelser.

Disse Betingelser giver dig en personlig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv ret til at bruge vores Tjenester. Vi giver dig denne ret med det ene formål at modtage Tjenesterne som tilladt i disse Betingelser.

Vores Tjenester er beskyttet af ophavsret, varemærke og andre love. Intet i disse Vilkår giver dig ret til at bruge PL & Partners A/S-navnet eller nogen af PL & Partners A/S's varemærker, logoer, domænenavne, andre karakteristiske varemærkeegenskaber og andreejendomsrettigheder (uanset om de tilhører os eller vores licensgivere). Alle rettigheder, ejendomsret og interesse i og til vores Tjenester (eksklusiv indhold leveret af dig) er og forbliver vores og vores licensgivers eksklusive ejendom.

Enhver feedback, kommentar eller forslag, du giver om vores Tjenester, er helt frivillig, og vi vil være fri til at bruge sådan feedback, kommentar eller forslag, som vi finder passende og uden nogen forpligtelse over for dig.

Vi vil behandle alt indhold, som du uploader via Tjenesterne, som værende tilhørende os. Du må ikke uploade noget indhold, medmindre du har ret til det, og sådant indhold skal være i overensstemmelse med afsnittet Begrænsninger for acceptabel brug nedenfor.

Hvis nogen anden antyder, at vores Tjenester eller anvendelsen af disse i tråd med disse Betingelserkrænker deres IP, er vi ansvarlige for at undersøge og forsvare dette krav.

16. VI ER IKKE ANSVARLIG FOR ANDRE WEBSIDER

Vores Tjenester kan indeholde links til andre uafhængige websteder, der ikke administreres af os. Sådanne uafhængige websteder er ikke under vores kontrol, og vi er ikke ansvarlige for og har ikke kontrolleret og godkendt deres indhold eller deres privatlivspolitikker (hvis nogen).

Du bliver nødt til at træffe din egen selvstændige vurdering af, om du vil benytte sådanne uafhængige websteder, herunder om du vil købe produkter eller tjenester, der tilbydes af dem.

17. VI KAN VIDEREOVERDRAGE DENNE AFTALE TIL EN ANDEN

Vi kan overføre vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Betingelser til en anden organisation, for eksempel hvis vi bliver opkøbt af en tredjepart. Vi orienterer dig altid skriftligt, hvis dette sker, og vi vil naturligvis sikre, at dette ikke påvirker dine rettigheder i henhold til disse Betingelser.

18. DU SKAL HAVE VORES SAMTYKKE FOR AT VIDEREOVERDRAGE DINE RETTIGHEDER

Du må kun overføre dine rettigheder eller dine forpligtelser i henhold til disse Betingelser til en anden person, hvis vi er skriftligt enige om det.

19. LOVVALG OG VÆRNETING

Disse Betingelser er underlagt dansk lov, og du kan anlægge sag ved de danske domstole i forbindelse med Tjenesterne.

20. ALTERNATIV TVISTBILÆGGELSE

Alternativ tvistbilæggelse er en proces, hvor et uafhængigt organ tager stilling til de faktiske omstændigheder i en tvist og søger at løse det, uden at man behøver at gå rettens vej. Hvis du ikke er tilfreds med, hvordan vi har håndteret en klage, kan du sende tvisten til Europa-Kommissionens online tvistbilæggelsesplatform for en afgørelse online.

I tilfælde af en tvist, der ikke kan løses, har forbrugeren desuden ret til at få sagen prøvet af Forbrugerklagenævnet (https://www.forbrug.dk/klagemuligheder/).

Sidst opdateret 26.07.2023